Ogłoszenie

Nabór psychologa sporządzającego w 2017r. opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Szczegóły xPosiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 08 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Oprócz członków Rady w spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Pani Krystyna Piłat.

Jednym z punktów posiedzenia był wybór nowych władz Rady. Przewodniczącym został ponownie Pan Zbigniew Małyska, wiceprzewodniczącą Pani Lidia Miazga, a sekretarzem Pani Agnieszka Dec.

Podczas posiedzenia zaopiniowano:

I. Projekt Uchwały w sprawie proponowanego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

II. Projekt Uchwały w sprawie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obejmujący następujące obszary:
-obszar D-Likwidacja barier transportowych,
-obszar B-Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
-obszar G–skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

x x x

Ogłoszenie

Nabór na wolne stanowisko pracy Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór osoby do poprowadzenia warsztatu umiejętności wychowawczych „Komunikacja w rodzinie w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy”

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór osoby do poprowadzenia warsztatu umiejętności wychowawczych „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym oraz w rodzinie, w której występuje przemoc”

Szczegóły xOgłoszenie

Nabór osoby do poprowadzenia warsztatu umiejętności wychowawczych „Wychowywanie nastolatka”

Szczegóły xModuł II - Wniosek oraz załączniki na 2017 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:


Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik Nr1 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr2 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr3 do wniosku Moduł II xOgłoszenie

Zapytanie ofertowe FK.3321-2/2017 Poprowadzenie szkolenia "Kontakt pracownika pomocy społecznej z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie"

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe FK.3321-2/2017 x

Załącznik Nr1 Formularz ofertowy x

Załącznik Nr2 Projekt Umowy xINFORMACJA O WYBORZE OFERTY xOgłoszenie

Zapytanie ofertowe FK.3321-1/2017 Poprowadzenie szkolenia "Aspekty prawne w pracy pracownika ośrodka pomocy społecznej"

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe FK.3321-1/2017 x

Załącznik Nr1 Formularz ofertowy x

Załącznik Nr2 Projekt Umowy xINFORMACJA O WYBORZE OFERTY xOgłoszenie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy dla pracownika ds. ogólnoorganizacyjnych, kancelaryjnych i archiwum

Szczegóły xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 327/2017 z dnia 04 stycznia 2017r. wyznacza się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2017 rok, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.Ogłoszenie

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR

Szczegóły xOgłoszenie

x

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xDofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz.U. poz.1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia. W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz.U.z 2013, poz.1190).Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej