ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA „PINOKIO” W PONIATOWEJ

Podstawa funkcjonowania Ośrodka

Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” (środowiskowego domu samopomocy) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – powierzonym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. Ośrodek działa od 4 września 2002r., prowadzi zajęcia w formie pobytu dziennego. Dysponuje 50 miejscami statutowymi.


Adres i nr telefonu Ośrodka:

ul. Młodzieżowa 6

24-320 Poniatowa

tel. 81 820 42 36


Uczestnicy zajęć w Ośrodku

Ośrodek jest domem przeznaczonym dla dzieci i dorosłych (mieszkańców powiatu opolskiego) – przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” obejmuje wsparciem także rodziców i opiekunów swych podopiecznych, poprzez prowadzenie dla nich działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa. Osoby mieszkające poza powiatem opolskim mogą być uczestnikami zajęć w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej na podstawie porozumień podpisywanych pomiędzy powiatem opolskim a powiatami lub gminami ich zamieszkania.


Zajęcia w Ośrodku

Ośrodek prowadzi zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej. Prowadzone przez ŚOW „Pinokio” formy rehabilitacji i terapii to m.in.:


Wniosek o skierowanie do Ośrodka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr238, poz.1586 z późn.zm.) wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza w tej sprawie rodzinny wywiad środowiskowy.


Decyzja kierująca do Ośrodka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, do którego ośrodek pomocy społecznej przesyła wniosek o skierowanie z załącznikami, na mocy art. 51, art. 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r. poz.163, z późn.zm.) oraz § 7 ust. 1, 3, 5, § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w drodze decyzji administracyjnej, kieruje osoby do Ośrodka Wsparcia „Pinokio”.


Decyzja przyznająca zakres usług w Ośrodku i ustalająca odpłatność miesięczną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, na podstawie w/w wywiadu środowiskowego oraz kontraktu zawartego przez osobę skierowaną z kierownikiem ŚOW „Pinokio” – w drodze decyzji administracyjnej (na podstawie art. 51b ust. 1, 4, 5 oraz art. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) – przyznaje zakres usług i ustala odpłatność miesięczną.


Odpłatność miesięczna za zajęcia w Ośrodku

Zgodnie z art. 51b ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie = 514zł, kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej = 634zł).Procedura rozpatrywania wniosków o skierowanie do Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, obowiązująca od dnia 2 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2019r.

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim